Batman 370 CGC 9.8

$ 94.99

Doctor Fang. From 1984. 1202315028